E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Používání experimentu jako vědecké metody ve vědě ekonomické (2014)


Author: P. Chmelová

Email: xchmp12@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The paper discusses the experiments and their explicit and covert use in economics. Due to the nature of the scientific method is its suitability for inclusion in the methodological apparatus of science often questionable, in the case of the economy even more because it is a very complex science having as object of research the individuals and the economic system as a whole. After a confrontation of selected economic schools in terms of their attitudes toward testing hypotheses (the emphasis is placed on the comparison of praxeology and methodological positivism) is critically assessed the actual level of economic experimentation. On the grounds of the defined relationship between economics and political science is in the paper identified an extensive examination of the conclusions of economic theory in practice and discussed dimension of this finding.


Abstract (czech):

Článek se věnuje problematice experimentů a jejich explicitnímu i skrytému využívání v ekonomii. Vzhledem k charakteru této vědecké metody je vhodnost jejího zahrnutí do metodologického aparátu vědy často diskutabilní, v případě ekonomie o to více, že se jedná o vědu velmi komplexní a mající jako předmět zkoumaní jednotlivce i ekonomický systém jako celek. Po konfrontaci vybraných ekonomických směrů ve smyslu jejich postoje k ověřování hypotéz (důraz je kladen na srovnání praxeologie a metodologického pozitivismu) je kriticky zhodnocena skutečná úroveň ekonomického experimentování. V práci je na základě definování souvislostí mezi ekonomií a politologií identifikováno rozsáhlé ověřování závěrů ekonomických teorií v praxi a diskutován rozměr tohoto zjištění.Download/View: chmelova14.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.