E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Systém kategorií u stoiků (2014)


Author: M. Vacura

Email: vacuram@vse.cz

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Stoic conception of categories is in the research of Stoic philosophy relatively less explored area. Many of the texts about stoicism engage stoic categories only marginally or not at all. We have only fragments of works of the early Stoic who were deeply involved in metaphysics and even those reference problem of categories only very little. Those fragments lack a specific list of Stoic categories that we know from later authors and even places which explicitly discuss each category are relatively scarce. During the reconstruction of the Stoic theory of categories we often rely on later thinkers and secondary sources, whose authors were not often supportive of Stoic philosophy and their explicit goal was to refute it. Despite these difficulties we try to reconstruct the Stoic system of categories, based on contemporary interpretive attempts of the key texts.


Abstract (czech):

Stoická koncepce kategorií představuje ve výzkumu stoické filosofie relativně méně probádanou oblast. Řada textů, které se stoicismu věnují, se zabývá stoickými kategoriemi jen okrajově nebo vůbec. U raných stoiků, kteří se metafyzikou, jak z pozdějších zpráv víme, intenzivně zabývali, máme dochovány pouze zlomky jejich děl, a i v těch je odkazů na problematiku kategorií velmi málo. Přesně vyjmenovaný seznam stoických kategorií, jak nám jej předala pozdější tradice, u nich nenajdeme, a i míst, kde jsou explicitně diskutovány jednotlivé kategorie, je poměrně poskrovnu. Při rekonstrukci stoické teorie kategorií jsme tudíž často odkázáni na pozdější myslitele či sekundární zdroje, jejichž autoři nebyli mnohdy stoické filosofii nakloněni a jejich explicitním cílem ji bylo vyvrátit. V předkládané práci se pokoušíme přes tyto obtíže stoický systém kategorií na základě soudobých interpretačních pokusů klíčových textu rekonstruovat.Download/View: vacura14.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.