E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Heideggerův pohyb mimo doménu vůle, mimo sféru metafyziky k naladění ne-chtění (2014)


Author: J. Olšovský

Email: jiri.olsovsky@tiscali.cz

Affiliation: The Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Address:
Filosofický ústav AV ČR
Jilská 1
Praha 1, 110 00
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

This study (Heidegger's movement beyond the domain of the will, beyond the sphere of metaphysics to the attunement of non-willing) shows how the problem of the will became problematical for Heidegger in his mature being-historical thinking. Heidegger slowly gave up (from the the mid-1930s) the voluntary approach to being. Through turning being-historical thinking he proceeded to the genuine non-willing. This began to open up a distance from the world of willful science-technicality toward a greater openness to being. This is needed to find genuine there-being (Da-sein) and to approach originary be-ing itself (Seyn). Only then can the non-voluntaristic sense of the enowning (Er-eignen) of being open up, where modern subjectivity is transcended and with it also the period of technological nihilism; instead one goes on a journey to „thinking and poetizing“, on the path of releasment (Gelassenheit) and non-willing. Only thus can the zone of proper life be opened, wherein man is not ground down by mechanistic technical enframing (Gestell) and the mechanically subjectivistic will to power and will to will.


Abstract (czech):

Studie ukazuje, jak se problém vůle stával pro Heideggera v jeho zralém bytostně dějinném myšlení problematickým. Heidegger se pozvolna zbavoval (od poloviny třicátých let) voluntárního přístupu ke jsoucnu, v bytostně dějinném obratu spěl k ryzímu ne-chtění. Začal se rýsovat odstup od světa svévolné vědotechniky směrem k větší otevřenosti vůči bytí. K tomu je zapotřebí nacházet ryzí tubytí (Da-sein) a přibližovat se k původnímu bytí samému (Seyn). Tehdy se může otevírat ne-voluntární smysl uvlastňování bytí, kdy se překračuje novověka subjektivita a s ní také technologický nihilismus doby; jde se spíše cestou „myšlení a básnění“, cestou odevzdanosti (Gelassenheit) a ne-chtění. Jen tak se může otevřít zóna opravdového života, kdy člověka nesemele mechanismus technickéhop zjednávání (Gestell) a mechnaisticky subjektivistická vůle k moci a vůle k vůli.Download/View: olsovsky14.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.