E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Poroba subjektu a nástroje jeho emancipace (2015)


Author: R. Maialeh

Email: xmair900@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Národohospodářská fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The working paper deals with a broader concept of human freedom. The first part tries to reveal obscured principles that impede human self-realization. The second part makes use of findings of the third generation of the Frankfurt School. There we observe two main theoretical basis inspired by Hegelian and Marxian tradition. The text is thus a superficial unification of the opposition against contemporary liberally-capitalistic concept of human freedom. New perspectives of human freedom, derived from emancipation tools of the Frankfurt School, are shown within the last part. The aim of the paper is to classify a position of Man towards Outside; to provide a unique point of view on today´s oppression and to formulate a theoretical base for its solution.


Abstract (czech):

Tento text se zabývá širším pojetí svobody Člověka jako subjektu. V první části se autor snaží poodhalit zastřené a málo diskutované principy znemožňující plné sebeuskutečnění subjektů. Druhá část využívá poznatků tzv. třetí generace frankfurtské školy. V rámci tohoto přístupu se profilují dva významné proudy, inspirované hegelovskou a marxistickou tradicí. Jedná se tak o povrchní sjednocení „opozice“ současného liberálně-kapitalistického konceptu ve věci svobody subjektu. V poslední části autor objevuje nové perspektivy svobody subjektu prostřednictvím emancipačních nástrojů frankfurtské školy. Cílem bádání je klasifikovat postavení Člověka vůči Vnějšku; poskytnout ojedinělý pohled na dnešní nesvobodu a zároveň formulovat teoretickou bázi pro její možná řešení.Download/View: 22_06_maialeh.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.