E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Sociologická hermeneutika a metafory v sociálně-vědním výzkumu: problém demarkace konkrétního empirického a konkrétního imaginativního pojmu (2015)


Author: O. Stulík

Email: stulik@kap.zcu.cz

Affiliation: Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Czech Republic

Address:
Faculty of Philosophy and Arts
University of West Bohemia
Department of Politics and Interational Relations
Bussiness center Avalon
Podebradova 1
301 00 Pilsen
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Submitted article is focused on some implications between sociological hermeneutics and metaphors as analytical concepts. There is examined some implications between linguistic context and metaphor concept, which is necessary base of metaphors, in the article. Revelation of mentioned connections may help to refinement sociological hermeneutic for examining in social sciences with using qualitative methodology. The key ascertaining is a strong connection between building of a metaphor and making of context in the sentence, with polysemy word. If the interpretative research has to be tenable, then it has to take into account both context and his first analysis.


Abstract (czech):

Článek je zaměřen na vybrané implikace mezi sociologickou hermeneutikou (přístup) a analýzou metafor (analytický koncept). Konkrétně je řešen vztah lingvistického kontextu textu (jako empirického korpusu) a vyplývajících (skrytých) implikací, které jsou odhalitelné díky kontextu metaforického významu. Určený vztah může pomoci k zpřesnění role sociologické hermeneutiky v sociálních vědách, konkrétně k možnosti volby v kvalitativních metodách skrze kritickou metodologii. Výstupem článku je konstatování silné vazby mezi tvorbou kontextuálních metafor a postavením polysémického slova ve větě, která díky tomu tvoří základním referenční objekt empirického korpusu pro samotnou analýzu.Download/View: 22_09_stulik.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2018.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.