E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

K problematice vztahu přírodních a humanitních věd: Brockmanovo pojetí „třetí kultury“ a jeho kritika (2015)


Author: L. Benda

Email: beday@kfi.zcu.cz

Affiliation: Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Czech Republic

Address:
Katedra filozofie FF ZČU
Sedláčkova 19
306 14 Plzeň
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The subject of this paper is an analysis of a recently proposed solution to the so-called two cultures problem, which was formulated in 1959 by Charles Percy Snow – the so-called third culture introduced by John Brockman in his eponymous book. My aim is to critically evaluate Brockman’s concept of the “third culture” and to propose arguments supporting the view that it does not really represent a true solution to the two cultures problem but on the contrary illustrates a prevalent existence and actuality of the problem. For this purpose the study makes use of the concept of trading zones, introduced by philosopher and historian Peter Galison to describe and explain possible ways of interaction and mutual understanding between scientists from incommensurable scientific disciplines. As I try to demonstrate, this concept can be successfully applied in a very similar way on the problem of communication between natural sciences and humanities as well.


Abstract (czech):

Předmětem této studie je analýza jednoho z aktuálně předkládaných řešení tzv. problému dvou kultur, který roku 1959 formuloval Charles Percy Snow, a to tzv. třetí kultuře, kterou v polovině devadesátých let ve stejnojmenné práci představil John Brockman. Mým záměrem zde bude kriticky zhodnotit Brockmanovo pojetí „třetí kultury“ a předložit argumenty ve prospěch tvrzení, že v souvislosti s ním ve skutečnosti nelze hovořit o řešení problému dvou kultur, ale jedná se naopak o názorný doklad přetrvávající existence a aktuálnosti tohoto problému. Pro tyto účely bude v textu využit koncept tzv. obchodních zón (trading zones), který zavádí filosof a historik vědy Peter Galison k popisu a vysvětlení možných způsobů interakce a dorozumění vědců napříč nesouměřitelnými vědeckými disciplínami. Jak se pokusím ukázat, tento koncept lze stejně úspěšně aplikovat i na problematiku komunikace právě mezi přírodními vědami a vědami humanitními.Download/View: 22_12_benda.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.