E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Platón, nectnostní sofisté a pravá filosofická rétorika (2015)


Author: J. Paitlová

Email: paitlova@kfi.zcu.cz

Affiliation: Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Czech Republic

Address:
Department of Philosophy
University of West Bohemia
Sedláčkova 19
30614 Plzeň
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

In this paper I try to answer the question, why Plato was so spiteful towards sophists. The main point of my answer is the distinguishing between the standard ancient sophistry and the true philosophical rhetoric. According to Plato, the standard sophistry is dangerous because of it is aimed only at populistic savour, which surely doesn’t lead to virtue. On the contrary, the true rhetoric is beneficial not only for an individual man but for the whole society because of it is based on the so called “civic virtue”. My argumentation is based on the interpretation of Plato’s dialogues Protagoras, Gorgias and Republic with regard to dialogues Statesman and Phaedrus.


Abstract (czech):

V článku se snažím odpovědět na otázku, proč byl Platón tak nevraživý vůči sofistům. Hlavní téma mé odpovědi spočívá v rozlišení mezi běžnou antickou sofistikou a pravou filosofickou rétorikou. Podle Platóna je běžná sofistika nebezpečná, protože je zaměřena pouze na populistické lahodění, které rozhodně nevede ke ctnosti. Naopak pravá rétorika je prospěšná, a to nejen pro jednotlivého člověka, nýbrž pro společnost jako celek, neboť se zakládá na takzvané občanské ctnosti. Moje argumentace vychází z intepretace Platónových dialogů Prótagoras, Gorgias a Ústava, se zřetelem k dialogům Politikos a Faidros.Download/View: 22_14_paitlova.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.