E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Svět, tajemství, bohočlověk Člověk jako bytost transcendence u Karla Rahnera a Jana Patočky (2015)


Author: J. Veselý

Email: jindrich.vesely@email.cz

Affiliation: Department of Religionistics, Protestant Theological Faculty, Charles University in Prague

Address:
Department of Religionistics
Protestant Theological Faculty
Charles University in Prague
Černá 9
P.O.Box 529
115 55 Praha 1
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The article draws a comparison between concepts of human as a being situated in overal context and characterized by openness and self-transcendence in Jan Patočka´s and Karl Rahner´s thinking with specific regard to interpretation of the god-man´s figure. We compare and connect Patočka´s concept of the „world“ and Rahner´s „mystery“, their conception of history and radical danger of man. Finally we inquire the god-man interpretation, which may be understood as crucial for human existence for both authors and we can notice, that distinct interpretations of Patočka and Rahner are surprisingly close.


Abstract (czech):

Článek srovnává pojetí člověka jako bytosti, situované v celkové souvislosti a vyznačující se otevřeností a sebetranscendencí, v myšlení Jana Patočky a Karla Rahnera, a to se zvláštním zřetelem na interpretaci postavy bohočlověka u obou autorů. Srovnává a dává do souvislosti Patočkův pojem „světa“ a pojem „tajemství“ u Karla Rahnera, jejich pojetí dějinnosti i radikálního ohrožení člověka. Konečně se zabývá interpretací postavy bohočlověka, kterou můžeme u obou autorů chápat jako klíčovou pro lidskou existenci, a zároveň si můžeme všimnout, že odlišné interpretace tohoto motivu u obou autorů jsou si vnitřně překvapivě blízké.Download/View: 22_17_vesely.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.