E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Sellarsova koncepce zjevného a vědeckého obrazu (2015)


Author: M. Vacura

Email: vacuram@vse.cz

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The philosophical work of Wilfrid Sellars tries to make connection between American pragmatic philosophy and other philosophical traditions, like Plato’s, Descartes’ or Kant’s. Although he focuses on explanation of the whole of our world, he doesn’t ignore purely pragmatic questions of know-how. The central topic of his philosophy is the problem faced by any philosopher – dualistic character of our reality – two pictures of the same order of complexity, each of which tries to be a complete picture of man-in-the-world, and which, we must integrate into one vision. Sellars refers to these pictures as manifest and the scientific images of man-in-the-world. The manifest image is the primary and it is a refinement of what he calls the original image. The main difference of manifest image is that it doesn’t include imperceptible entities – scientific image is therefore a specific idealization of manifest image. In this text we explain how Sellars tries to fuse these two images.


Abstract (czech):

Wilfrid Sellars se ve svém díle snaží propojit americký pragmatismus s řadou směrů filosofické tradice, včetně Platóna, Descarta a Kant. Přesto, že jeho otázky směřují ke snaze uchopit celek světa, neponechává stranou ani čistě pragmatický aspekt, jak něčeho naším poznáním dosáhnout. Centrálním tématem jeho filosofie je problém, se kterým se filosof v tomto úsilí setkává – tj. dvojí povaha skutečnosti, dva obrazy světa, které mají stejnou úroveň složitosti, oba si nárokují být kompletním obrazem člověka-ve-světě, a které, po podrobném prozkoumání, je nutné spojit do jediné vize. Tyto dva obrazy nazývá Sellars zjevný (manifest) a vědecký (scientific) obraz člověka-ve-světě. Zjevný obraz je prvotnější než obraz vědecký. Zjevný obraz je, jak uvidíme, zpřesněním či zdokonalením obrazu, který Sellars nazývá původní (original). Zásadním rozdílem zjevného oproti vědeckému obrazu je absence postulovaných nevnímatelných entit – vědecký obraz je tak jistou idealizací obrazu zjevného. V tomto textu se pokusíme ukázat, jak se Sellers pokouší tyto dva obrazy spojit.Download/View: 22_18_vacura.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.