E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Kritika některých aspektů díla K. R. Poppera ve vztahu k demarkačnímu problému (2016)


Author: P. Jedlička

Email: petr.jedlicka@gmail.com

Affiliation: Katedra filozofie, Fakulta filozofická ZČU, Czech Republic

Address:
Katedra filozofie
Fakulta filozofická ZČU
Sedláčkova 19
306 14 Plzeň
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The opening section briefly examines Popper’s theory of demarcation and his views on inductive methods, the role of metaphysics in science, and falsification. Upon publication the work of this Viennese philosopher met a wide range of reactions, from partial modifications to proposals of new theories inspired by his work to complete dismissal. The main lines of critical argument against Popper’s doctrine will be outlined here: I will argue that his complete rejection of inductive methodology is unjustified and will call for its partial acceptance in science. I will also challenge the shortcomings of Popper’s idea of falsifiability and his demarcation criterion, the limited suitability of which will be demonstrated with typical examples of “pseudoscience” such as psychoanalysis and astrology. The last section proposes a moderate approach in the induction-deduction debate. In closing I will assess the practical value of Popper's theories in today’s science.


Abstract (czech):

V úvodní části zrekapitulujeme v hrubých obrysech Popperovu teorii demarkace v návaznosti na jeho další teze týkající se kritiky induktivních postupů, úlohy metafyziky ve vědě a falzifikaci. Dílo vídeňského filozofa vyvolalo značné množství reakcí, jejichž spektrum sahalo od dílčích modifikací Popperových myšlenek jeho žáky, přes návrhy nových teorií jím inspirovaných, až po zásadní kritiku. Hlavní směry této kritiky načrtneme (bez nároku na úplnost) v další části statě. Polemizujeme především s jednostranným odmítnutím indukce a pokoušíme se zde rehabilitovat některé induktivní postupy. Následně upozorníme na nedostatky Popperova pojetí falzifikace i na problémy použitelnosti jeho demarkačního kritéria na typických příkladech ze sféry metafyziky a „pseudovědy“ (psychoanalýza, astrologie). Závěr věnujeme diskuzi o úloze indukce a dedukce ve vědě, posouzení užitečnosti Popperových teorií ve vztahu k současné vědě.Download/View: 23_03_jedlicka.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.