E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Kritika tzv. moderního člověka u Carla Schmitta a její přesahy (2016)


Author: P. Slováček

Email: PSlovacek@seznam.cz

Affiliation: Ústav středoevropských studií, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, Czech Republic

Address:
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik
Ústav středoevropských studií
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The presented article deals with the Carl Schmitt´s critique of modernity and modern man with the consideration of its antisemitic moments, which emerged explicitly after 1933. Author shows the anthropological fundaments of Schmitt´s position, which was laid down in his early writings such as Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen or „Nordlicht“, as to prepare to read the main texts of the Weimar era, which are especially Die politische Theologie and Der Begriff des Politischen. From this perspective, some crucial (and also shameful) texts published by Schmitt after the 1933 year are analyzed in order to state and answer the question concerning the implicit antisemitism in the anthropological and political theory of the prewar era. The conclusion of this article is as follows: Carl Schmitt political theory is based on antiindividualistic and almost completely pessimistic anthropology accompanied with the theory of secularization as a process which leads to neutralization and depolitization of the human life. The life of this sort is base and the reason for this development can be stated. In other words: the enemies of the political can be stated in a variety of ways. After the 1933 Schmitt concentrated his view on the so called Jewish roots of political and philosophical erosion of state sovereignty and the inner anarchization of the state. The article offers a polemical statement concerning the possible presupposition of this problematic attitude to Jews, which shows to be the heritage of german catholic milieu of the second half of 19. century.


Abstract (czech):

Článek se zabývá Schmittovou kritikou modernity a jejími antisemitskými přesahy, a to na pozadí způsobu, jimž Schmitt konstruoval centrální pojem své teorie politična  nepřítele. Koncept nepřítele se tak v Schmittově díle postupně vyvíjí. V předvýmarském období, v němž vznikají především významné texty Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen a Theodor Däublers „Nordlicht“, je nepřítelem především moderní, individualistický člověk či moderní duch. V období výmarském se pak z nepřítele stává již nepřítel politična, kterého Schmitt bohužel a velmi odpudivým způsobem identifikuje v textech nacistické diktatury s židovským myšlením příliš vázaným na abstraktní zákon. Závěr článku je následující: politická teorie Carla Schmitta je založena na antiindividualistické a téměř úplně negativní antropologii, která je doprovázená teorií sekularizace popisující proces neutralizace a depolitizace lidského života, který tak ztrácí na vážnosti. Tento způsob života postrádajícím jakoukoliv transcendenci a utápějící se pouze v obstarávání je pak pro Schmitta životem velmi bídným a neautentickým. Celou tuto komplexní problematiku pak článek hodnotí na pozadí vývoje německého katolicismu v 19. století, do jehož kontextu Schmitt náležel.Download/View: 23_05_slovacek.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.