E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

W. W. Bartley: přehodnocení problému demarkace mezi vědou a metafyzikou (2016)


Author: V. Kovářová

Email: subova@kfi.zcu.cz

Affiliation: Katedra filozofie FF ZČU

Address:
Katedra filozofie FF ZČU
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

In the first half of 20th century the problem of demarcation between science and metaphysics was considered as the central issue of normative philosophy of science. W. W. Bartley convincingly demonstrates in his text from 1962 that dichotomy between science and metaphysics (non-science) is not so important because it does not provide relevant data about certain assertion (theory). Bartley shifted the question to the level of evaluation and acceptability of theories and presented his own criterion of "demarcation" between a good and a bad theory depending on the number of problems it solves. This study presents Bartley's arguments in context of popperian discussion, his critical response to the reopening of the problem of demarcation between science and pseudoscience in contemporary debates and points out at least three (Bartley, Kuhn, Laudan) denial of the problem of demarcation claimed already in the past. The conclusion of the study offers a solution in accordance with the concept of Bartley's conception of acceptability of theory.


Abstract (czech):

Problém demarkace mezi vědou a metafyzikou byl v první polovině 20. století považován za centrální problém normativní filozofie vědy. W. W. Bartley ve svém textu z roku 1962 přesvědčivě ukázal, že dichotomie mezi vědou a metafyzikou (ne-vědou) není důležitá, jelikož neposkytuje žádné relevantní údaje o daném tvrzení (teorii). Otázku posunul do roviny hodnocení a akceptability teorií a představil vlastní kritérium „demarkace“ mezi dobrou a špatnou teorií podle množství problémů, které řeší. V této studii bude představena Bartleyho argumentace v kontextech popperiánských diskuzí, Bartleyho kritika induktivismu a Popperovy falzifikace. Cílem tohoto textu je zejména kritická reakce na znovuotevření problému demarkace mezi vědou a pseudovědou v současné diskuzi a poukázání na již minimálně trojí (Bartley, Kuhn, Laudan) odmítnutí problému demarkace v minulosti. V závěru studie je nabídnuto řešení v souladu s Bartleyho koncepcí akceptability teorií.Download/View: 23_07_kovarova.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.