E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Poriadok a pravidlá v Hayekovom koncepte slobody (2017)


Author: M. Steinhauser Wesserlová

Email: magdalena.wesserlova@umb.sk

Affiliation: Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Address:
Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 11 Banská Bystrica
Slovensko


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The paper is focused on the problem of freedom in F. A. Hayek. Content of the work is targeted for analysis of order in society. Te paper is trying to define, describe and analyze two kinds of order, and that spontaneous and created, and then find and break down first and most fundamental prerequisite for defining a need for a clearer grasp of negative liberty. The aim of this work is also to analyze a set of rules in general, because the rules of human behavior stopped in Hayek's idea produced equally significant position as the order. In this context, it wants the text to highlight the causal connection of order with the rules, which built so to prevent chaos in society and maintaining its functional progress. The intention of this paper is through the order and rules, as two general as well as probably the most important pillars of Hayek's ideological concept to highlight their importance as indicators of the minimal efforts to define the scope of freedom.


Abstract (czech):

Príspevok je zameraný na problém slobody u F. A. Hayeka. Obsah práce je zacielený na analýzu poriadku v spoločnosti. Príspevok sa snaží vymedziť, popísať a analyzovať dva druhy poriadku, a to spontánneho a vytvoreného, a tak nájsť a rozčleniť prvý a najzákladnejší predpoklad pre potreby jasnejšieho zadefinovania negatívneho uchopenia slobody. Cieľom práce je taktiež analyzovať súbor pravidiel vo všeobecnosti, pretože pravidlá ľudského správania zastávajú v Hayekovom ideovom koncepte rovnako významné postavenie ako poriadok. V tejto súvislosti chce text poukázať na kauzálne prepojenie poriadku s pravidlami, ktoré sú v nej vybudované pre zamedzenie chaosu v spoločnosti a udržania jej funkčného napredovania. Zámerom príspevku je prostredníctvom poriadku a pravidiel, ako dvoch všeobecných a zároveň pravdepodobne najvýznamnejších pilierov Hayekovho ideového konceptu, poukázať na ich význam ako indikátorov pre minimálne snahy o vymedzenie rozsahu slobody.Download/View: 24_08_wesserlova.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.