E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Synestezie a virtuální umění (2017)


Author: Z. Špiclová

Email: spiclovz@kfi.zcu.cz

Affiliation: Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Address:
Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Západočeské univerzity v Plzni
Sedláčkova 19
306 14 Plzeň
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Miscellany

Language: language


Abstract (english):

The aim of this study is to proof the hypothesis that virtual art may be considered to be a provider of a specific form of synesthetic experience and that weak synesthesia serve as a basis for artistic practice. These assumptions are based on the thought that synesthetic experience evoked by a piece of art (especially by multisenzoric installations, but not only by those) and experience of a synesthetes are connected by one basic element, which is creating new connections between the senses, evoking and stimulation of one of these senses by acting on another – therefore their cooperation. Based on the analysis of the practical examples of current virtual artwork it will be shown that virtual art can provide synesthetic experience even for non-synesthetes – thanks to its binary code-based constitution, which allows the translation among different types of media. At the theoretical level, it will be proved that weak form of synesthesia can truly be considered to be the basis of artistic practice of virtual art, for the multimedial character of virtual art shows structural matchings with synesthesia.


Abstract (czech):

Cílem této studie je potvrdit hypotézu, že virtuální umění může být považováno za zprostředkovatele určité formy synestetické zkušenosti a že synestezie v oslabeném slova smyslu je základem umělecké praxe. Neboť synestetickou zkušenost vyvolanou uměleckým dílem (především specifickými multisenzorickými instalacemi, ale nejen těmi) a synestetickou zkušenost synestetika spojuje základní prvek, kterým je vytváření nových spojení mezi smysly, evokování a stimulace jednoho smyslu prostřednictvím působení na jiný smysl - tedy jejich kooperace. Na základě analýzy praktických příkladů z oblasti současného virtuálního umění bude dokázáno, že virtuální umění skutečně synestetickou zkušenost (ve smyslu slabé synestezie) umožňuje i nesynestetikům. Na teoretické úrovni bude prostřednictvím vysledování korelací mezi strukturou synestetické zkušenosti a strukturou virtuálních děl ukázáno, že synestezie opravdu může být považována za základ umělecké praxe virtuálního umění, neboť jeho multimediální charakter vykazuje se synestezií strukturální shody.Download/View: 24_06_spiclova.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.