E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Komentář k Englišově kritice Jindřicha Zeleného (2017)


Author: J. Špeciánová

Email: jitka.specianova@vse.cz

Affiliation: Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, Czech Republic

Address:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Národohospodářská fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

An extensive masterpiece containing Karel Engliš's life-long work not only in the field of cognition theory represents an unpublished manuscript called The Great Logic. One of the results of the effort for its gradual publication is now published transcript of Engliš's study "Zeleny's critique of my teleology". The transcript of the part of the manuscript is provided with author's explanatory notes and with additional explaining notes. Engliš had to deal with the critique of his teleological approach, which he preferred in economic science, as he had to defend his three-way division of thought (ontological, teleological and normological). It is precisely Engliš's defense of the order of thought that makes it possible to show its originality in the axiological field.


Abstract (czech):

Rozsáhlé dílo obsahující celoživotní práci Karla Engliše nejen z oblasti teorie poznání představuje nikdy nevydaný rukopis s názvem Velká logika. Jedním z výsledků snahy o jeho postupnou publikaci je nyní zveřejněný přepis Englišovy studie „Zeleného kritika mé teleologie“. Přepis části rukopisu je opatřen autorskými vysvětlujícími a obsah doplňujícími poznámkami. Engliš se musel vypořádávat s kritikou svého teleologického přístupu, jež upřednostňoval v ekonomické vědě, stejně jako musel obhajovat své trojí dělení způsobů myšlení (ontologický, teleologický a normologický). Právě Englišovy obhajoby myšlenkových řádů umožňují vyniknout jeho originalitě v axiologické oblasti.Download/View: 24_11_specianova.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.