E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Ontologická relativita a metadat (2018)


Author: J. Novotný

Email: jakub.novotny@vse.cz

Affiliation: Vysoká škola ekonomická v Praze, Czech Republic

Address:
Katedra systémové analýzy,
Fakulta informatiky a statistiky,
Vysoká škola ekonomická v Praze,
náměstí Winstona Churchilla 1938/4,
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The concepts of data, information, or metadata are tied to the theory of information, which is at the general level part of the modern scientific tradition and is based in many ways on the tradition of analytical tradition. The paper brings a recapitulation of these foundations and a recapitulation of the development of analytic philosophy, including the outcome in language relativism given by the turn in this philosophical tradition. Language relativism is also related to the issue of data and metadata in the paper. Metadata is by no means an absolute description of data objects, it is always dependent on other metadata in the background and context. So there is need to work with data and metadata purely instrumentally. Metadata is a tool for working with data objects, and their use and therefore limitations are given by this instrumentality.


Abstract (czech):

Pojmy data, informace či metadata jsou vázány k teorii informace, která je v nejobecnější rovině součástí novověké vědecké tradice a v mnoha ohledech vychází z tradice analytické tradice. Příspěvek přináší rekapitulaci těchto východisek i vývoje analytické filosofie včetně vyústění v jazykový relativismus daný obratem v této filosofické tradici. Jazykový relativismus je v příspěvku následně vztažen i na problematiku dat a metadat. Metadata nejsou v žádném ohledu absolutním popisem datových objektů, vždy jsou závislá na dalších metadatech v pozadí a daném kontextu. S daty a metadaty je třeba pracovat čistě instrumentálně. Metadata jsou nástroj pro práci s datovými objekty a jejich možnosti použití a tedy i omezení jsou dány právě touto instrumentalitou.Download/View: 25_04_novotny.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.