E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Dva princípy spravodlivosti (2018)


Author: M. Steinhauser Wesserlová

Email: magdalena.wesserlova@umb.sk

Affiliation: Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Address:
Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 11 Banská Bystrica
Slovensko


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The paper is focused on the problem of justice John Rawl’s in Theory of Justice. The content of the contribution is conceived as an analysis of the two principles of justice, while is focusing on their focal aspects. The paper is trying to clarify the importance of two principles of justice by research of content of the first and second principles. In connection with the second principle, the aim is not only to clarify the implication of fair equality of opportunity, but also the relationship of the second principle with the principle of effectiveness and the relationship of democratic interpretation of justice with the principle of difference. The intention of the work is also to point out the principle of distribution, not only form a theoretical perspective. In this context, the text also draws attention to the linking of distribution and merit. For Rawls, it is important to draw attention to the lexical superiority of the first principle, so the text does not obviate this fact as well. At the same time, it verbalizes the difference between both of the fundamental principles.


Abstract (czech):

Príspevok je zameraný na problém spravodlivosti Johna Rawlsa v diele Teória spravodlivosti. Obsah práce je koncipovaný ako analýza dvoch princípov spravodlivosti, pričom sa zameriava na ich ťažiskové aspekty. Príspevok sa snaží vyjasniť význam dvoch zásad spravodlivosti prostredníctvom skúmania obsahového zloženia prvého i druhého princípu. V súvislosti s druhým princípom je cieľom nielen objasniť význam férovej rovnosti príležitostí, ale i vzťah druhého princípu s princípom efektívnosti a vzťah demokratického chápania spravodlivosti s princípom rozdielnosti. Zámerom príspevku je tiež poukázať na princíp distribúcie, a to nielen z teoretickej perspektívy. V tejto súvislosti chce text upozorniť aj na prepojenosť distribúcie a zásluh. Pre Rawlsa je dôležité upozorňovať na lexikálnu nadradenosť prvého princípu, preto text neobchádza ani túto skutočnosť. Zároveň s tým verbalizuje rozdiel medzi oboma fundamentálnymi princípmi.Download/View: 25_06_wesserlova.pdf

Next issue

Next issue will be published in December 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.