E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Nietzsche a válka (2018)


Author: J. Krist

Email: jan.krist@vse.cz

Affiliation: independent researcher

Address:
Alžírská 6
Praha 6
16000
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

In general consciousness, Friedrich Nietzsche is considered one of the greatest apologists of the war in the history of human thought. However, the fact is different if we understand the phenomenon of war at Nietzsche in the overall context of his thinking. Nietzsche understand war in three levels. Through the motive of will to power, the struggle is generally understood as a metaphysical principle; in the motive of superman, war appears as manʼs struggle with himself, as a self-creation; only in the motive of the confrontation of two types of morals (the master and slave) treats war as an important means – only here he adores it to some extent as a history-making agent. The aim of the contribution is to show the interrelationship of these viewpoints and their mutual self-perpetuation.


Abstract (czech):

V obecném povědomí je Friedrich Nietzsche považován za jednoho z největších apologetů války v dějinách lidského myšlení. Avšak skutečnost je jiná, pokud chápeme fenomén války u Nietzscheho v celkovém kontextu jeho myšlení. Nietzsche válce rozumí ve třech rovinách. Prostřednictvím motivu vůle k moci chápe boj obecně jako metafysický princip; v motivu nadčlověka vystupuje válka jako boj se sebou samým, sebevytváření; teprve v motivu střetávání dvou typů morálek (panské a rabské) hovoří o válce jako důležitém prostředku – až zde ji Nietzsche do jisté míry adoruje jako dějinotvorný činitel. Cílem příspěvku je ukázat provázanost těchto úhlů pohledu a jejich vzájemné do-sebe-přecházení.Download/View: 25_07_krist.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.