E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Příspěvek k pojetí jazyka u Francise Bacona a Jana Amose Komenského III (2018)


Author: J. Kuncová

Email: jitka.kuncova@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Presented paper is considered as the third and final part of a series dedicated to understanding of language in selected works of Francis Bacon and Johannes Amos Comenius. The first section is of a comparative nature followed by the second section on Swift´s idea of an academy for the reform/correction of English language reflecting at least indirect influence of Bacon´s idea of learned society. Final section is dedicated to a new observation about similarity of late Comenius´ ideas of Latin college with the ones of Dr Thomas Sheridan, the 18th century Irish schoolmaster, philosopher and linguist from Dublin, entitled “the second Solomon” by Jonathan Swift.


Abstract (czech):

Článek představuje třetí a závěrečnou část série, která je věnována analýze chápání jazyka ve vybraných dílech Francise Bacona a Jana Amose Komenského. Pokouší se uplatnit srovnávací přístup, díky němuž nechá vystoupit specifické jednotě a diferenci přístupů a z nich vyplývajících závěrů zkoumaných myslitelů. V druhé části práce budeme sledovat přinejmenším implicitní vliv Baconova ideálu „učené společnosti“ na Swiftovu vizi reformy a nápravy anglického jazyka cestou ustavení akademie. Závěrečná část práce přináší nová zjištění o překvapivé podobnosti Komenského přístupu jazyku s přístupem Dr. Thomase Sheridana, ředitele reformované školy, filosofa a jazykovědce z Dublinu první třetiny 18. století, jehož Jonathan Swift nazývá „druhým Šalamounem“ a považuje za největšího soudobého učitele.Download/View: 25_10_kuncova.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.