E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Konec dějin a komparace kultur (2019)


Author: J. Kozák

Email: jan.kozak@vse.cz

Affiliation: Faculty of Economics, University of Economics, Prague

Address:
Národohospodářská fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67, Praha 3
Česká republika


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The author makes the effort to demonstrate, that given appropriate criteria it is possible (and useful) to compare different cultures and set them into hierarchical order. This work utilizes both the method of conjectural history (Smith, Hume) and the contribution Hayek made to the methodology (compositive method). In accordance with the concept of freedom as developed by Kant, Hegel, Černý or Patočka and following up the works of Francis Fukuyama, the author employs the concept of “ideal type” of end of history. This is conceptualized by classical liberal democracy and capitalism in the form of free market competition. As shown by historical evidence, progressing towards this civilizational highlight is inherent to the very course of history. It is only the combination of classical liberal democracy and laissez-faire capitalism that enables satisfaction of all human needs and cultivating of human nature to the maximum extent; this type of system allows supreme level of individual freedom, identical with law and including the responsibility for legal and political order, thus making the spontaneous market competition possible. This specific concept of developed freedom does only occur in the Western culture. The remaining part of this article makes the argument that integration of members of cultures with less developed concept of freedom is problematic.


Abstract (czech):

Autor článku se snaží dokázat, že při formulaci vhodných kritérií je možné (a užitečné) provést komparaci a hierarchizaci kultur. Práce se opírá o teoreticko-historickou metodu (Smith, Hume) i o metodologické přínosy Hayeka (kompozitivní metoda). V souladu s konceptem svobody, který je rozvíjen u Kanta, Hegela, Černého, Patočky, je v návaznosti na Fukuyamu koncipován „ideální typ“ konce-vrcholu dějin. Je jím kombinace klasické liberální demokracie a kapitalismu volné tržní soutěže. Jak ukazuje historická evidence, směřování k tomuto vrcholu je inherentní tendencí samotného dějinného pohybu. Pouze klasická liberální demokracie spojená s kapitalismem laissez-faire umožňuje v nejvyšší možné míře uspokojovat lidské potřeby a rozvíjet lidskou přirozenost; tento systém poskytuje prostor pro vrcholný stupeň individuální svobody, totožné se zákonem a zahrnující odpovědnost za právní a politický řád, který umožňuje spontánní fungování volné tržní soutěže. Takto formulovanou svobodu nalézáme pouze v západní kultuře. Na závěr práce je argumentována problematičnost integrace příslušníků kultury s nižší mírou svobody.Download/View: 26_02_kozak.pdf

Next issue

Next issue will be published in December 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.