E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Nietzsche a dějiny (2008)


Author: M. Kružík

Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: language


Abstract (english):

An essay is trying to deal with chosen fragments of Nietzsche’s philosophy in a new way. It considers inner bipolarity of philosopher’s conception, which comes to coincidence in the end, behind the border of rationality. Text also introduces conception of tragedy as a conjunction of apollonian and dionysian and tries to interpret an eternal return as Nietzsche’s conception of history in this border. The one’s lines are tragic, as the essense of history is. Another problem mentioned in an essay is bipolarity of philosopher’s opinion on Christ: on one hand Christ is a symbol of decadent chrisendom as religio, on the other hand he represents cipher of transcendence. An essay peaks in considering implications of Nietzsche’s conception of history in present day, which is characterised by capitalism. Essay presents the threat of consument society and offers the way out in building civil society and tragic democracy.


Abstract (czech):

Esej se pokouší uchopit nekolik vybraných úseku Nietzscheho filosofie a vrhnout na ne nové svetlo. V úvodní cásti se zamýšlí nad niternou roztríšteností filosofova myšlení, které, jak tvrdíme, nakonec dospívá k smírení protikladu až za hranicí racionality, tedy až v dobe, kdy Nietzsche propadá úplnému šílenství. Stat ve strucnosti predstavuje koncept Nietzscheho tragédie jakožto stretu apollinského a dionýského živlu a pokouší se v tomto rámci interpretovat vecný návrat téhož jakožto Nietzscheho dejinnost. Údel cloveka je tragický, stejne jako podstata dejin. V této souvislosti je nejdríve tematizována ambivalence filosofova pohledu na symboliku církevního Krista predstavujícího apollinské krestanství jakožto religio, proti kterému je postaven Ukrižovaný jako historická postava a šifra transcendence. Esej vrcholí promyšlením implikací výše predstavené dejinnosti v aktuálním kontextu dnešních dnu, jež jsou charakterizovány rozvojem tržního kapitalismu. Text se k dnešku nestaví nekriticky, avšak nabízí východisko v podobe rozvoje obcanské spolecnosti a tragické demokracie.Download/View: kruzik08.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.