E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Obrazy tvůrčího myšlení (2007)


Author: L. Drlík

Article type: Standard scientific article

Section: Epistemology

Language: language


Abstract (english):

Essay attempts to demonstrate relevance of imagination in the frame of creative ways of thinking, which more than others utilize its fruitful connection with conceptual aspect of imagination. After a brief introductory outline of thought and language relationship, more detailed inquiry of general presuppositions and features of creativity, via analysis of its partial definition as vision, imaginability and fantasy, follows. On the ground of balance between its imaginative and conceptual aspects, creativity further presented as interconnected with thought by creative thinking, that is introduced through its particular manifestations: associative thinking, analogical and metaphorical thinking. Virtually unlimited source of a new and creative approach to reality reveals in fantasy imagination, which interconnect imaginative with conceptual aspect and thus make accesible semantical structures of language, and it is the case of ways of creative thinking cited above .


Abstract (czech):

Článek se snaží poukázat na významnou úlohu obraznosti v rámci tvůrčích způsobů myšlení, které více než jiné těží z jejího plodného spojení se stránkou pojmovou. Po stručném úvodním naznačení vazby mezi myšlením a jazykem jsou podrobněji zkoumány obecné předpoklady a charakteristiky tvořivosti prostřednictvím analýzy jejích dílčích určení jako představivosti, obrazotvornosti a fantazie. V této souvislosti se postupně ozřejmují odlišnosti i společné rysy smyslových vjemů, obrazných představ a pojmů. Na základě rovnováhy mezi obraznou a pojmovou složkou je pak tvořivost propojena s myšlením v myšlení tvůrčím, jež je představeno skrze některé své konkrétní podoby: myšlení asociativní, analogické a metaforické. V případě fantazijních představ vlastních takovým způsobům myšlení se právě propojení obrazného s pojmovým charakterem zpřístupňujícím sémantické struktury jazyka ukazuje být prakticky nevyčerpatelným zdrojem stále nových možností tvůrčího přístupu ke skutečnosti.Download/View: Drlik-Obrazy07.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.