E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Časové preference z pohledu kognitivní neurovědy (2008)


Author: P. Houdek

Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Mind

Language: language


Abstract (english):

An application of findings of cognitive science and neuroscience revealing function of brain processes can already introduce analytical tools for estimating human behavior in real environment. This paper reviews research of neural correlates of intertemporal decision making. The results show that intertemporal decision-making is not an integral phenomena as implied by the exponential discounting model, however it employs several distinct neural systems in the brain (e.g. the data shows the structural relevance of hyperbolic utility discounting) and causes that intertemporal decision-making focused on long term objectives is quantitatively different, as was also observed on impulsive preference reversals and lack of will-power phenomena. At the same time research in neuroeconomics shows the importance of subjective time-delays analysis in comparison with simple discounting of expected utility and points out that models integrating feelings of expectation i.e. anticipation (enjoyment, fear), which significantly impact the present utility magnitude, are correct. Nevertheless author admits that utilization of neuroeconomics is only potential for, to date, the research has not been able to answer economic questions in a better way than current purely economic research.


Abstract (czech):

Užití poznatků kognitivních a neuro-věd odkrývajících vnitřní fungování mozku již může přinést analytické nástroje k předvídání chování lidí v reálném prostředí. V článku jsou posouzeny výzkumy hledající neuronální koreláty mezičasového rozhodování. Získané výsledky ukazují, že mezičasové rozhodování není jednotným fenoménem jak implikuje exponenciální model, ale probíhá v mozku v několika odlišných neurálních systémech – data mj. podporují strukturální relevanci teorie hyperbolického diskontování užitku – a činí tak mezičasové rozhodování zaměřené na dlouhodobé cíle kvalitativně odlišné, jak ukazují fenomény impulsivního obratu preferencí a nedostatečné síly vůle. Neuroekonomické studie zároveň ukazují na užitečnost analýzy subjektivního toku času (časových zpoždění) nad prostým diskontováním budoucího potěšení a poukazují na správnost modelů integrujících do očekávaného užitku apriorní pocity očekávání (těšení, obavy), které velikost užitku z budoucích statků významně ovlivňují. Je však připuštěno, že užitečnost neuroekonomie je dosud především potenciální, jelikož není schopna zodpovědět otázky vně ekonomie lépe, než dosavadní analýzy.Download/View: houdek08.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.